EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

Bakım ve Tedarik Hizmetleri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere alımı yapılan tıbbi cihazların teslim alınması, CTS’ye envanter olarak tanımlamak veya güncellemek,

Hastanede bulunan cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,

Satın alınması tamamlanan Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması,

Satın alınması veya bakım sonrası Devreye alınan ve alınacak cihazların bakım föylerini ve kalibrasyon bilgilerinin incelenerek gerekli dokümantasyonlarının tutulması

Klinik Mühendislik hizmetlerinden olan Bakım ve Tedarike yönelik ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamak,

Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.

Bakım sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini ile gerekli sarf malzemelerini temin konusunda çalışma yapmak,

Servis elemanları ile birlikte bakım yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak

Cihazların bakım hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek,

Cihazların bakım nedeni ile oluşan çalışmama süresini minimum seviyede tutmak

Bakım faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak

Bakım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak

Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek veya izleterek hastane dahilinde eşlik edilmesini sağlamak,

Bakım hizmetinin tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek

Satın alma öncesi Tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak

Yeni satın alınan tıbbi cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek.

Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek

Bakımı gerçekleştirilen Tıbbi cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, işi talep eden kişiye teslim etmek

Hastanede bulunan Tıbbi cihazların servis manuel, kullanıcı manuel ve dökümanlarını arşivlemek

Müdürlük bünyesinde kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek

Sorumlu olduğu Tıbbi cihazlarla ilgili malzeme deposu stokunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Müdürlüğe iletir.

Dışarıya Bakım hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.

Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Müdürlük ile birlikte saptamak.

Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek

Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak

İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak

Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Satınalma’ya taleplerin iletilmesini sağlar.

Birimdeki tüm çalışanların, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.

Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.

Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.

Ekibindeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.

Biirimdeki eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.

Birim çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.

Birim çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.

Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.

İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar

Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na ve Müdürlüğe geri bildirimde bulunur.

Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Tamamlanan işle ilgili olarak Müdürlüğü bilgilendirir